Cenzura internetu

Post date: Jun 25, 2011 3:26:54 PM

Potlačování svobody slova jde ruku v ruce s cenzurou internetu. Snaží se o to lidé a skupiny s totalitářskými tendencemi, pro něž je největším nepřítelem svobodný občan. Jak uvidíme dále, nemají tyto tendence pouze lidé z jedné politické strany, ale jdou napříč téměř celým naším politickým spektrem. Protože přímá cenzura internetu nemá naději na úspěch, pokoušejí se tito lidé cenzurovat internet tzv. salámovou metodou. Jedná se o pokusy prohlasovat cenzuru internetu pomocí jednotlivých pozměňovacích návrhů k zákonům, které jsou jinak potřebné. První úspěšné použití této metody bylo v případě tzv. náhubkového zákona z roku 2009, kde byl autorem pozměňovacího návrhu poslanec za ODS Marek Benda.

Podle některých internetových zdrojů byl dalším pokusem o cenzuru interní materiál ČSSD připravující v případě vítězství této strany návrh příslušného zákona takto:

  • zřídit úřad dohlížející na internet. Tento by podléhal přímo úřadu vlády, tedy premiérovi
  • úkolem úřadu má být dohled na obsah na webových stránkách s národní doménou .cz a v případě potřeby blokovat přístup na zahraniční domény se škodlivým obsahem
  • úřad by měl být prezentován veřejnosti jako: účinný nástroj boje s dětskou pornografií či šířeni extrémistických názorů
  • celkově lze úřad přirovnat k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, úřad stejně jako rada bude moci majitelům domén s obsahem, který bude shledán škodlivým, udělit pokutu (výše pokuty musí ještě vzejít z diskuse, ale hovoří se o tom, že by se měla pohybovat v řádech desítek až stovek tisíc korun) a nařídit stažení obsahu, v případě bezprostředního ohrožení veřejného prostoru internetu bude úřad disponovat pravomocí odepřít uživatelům přístup na weby se škodlivým obsahem
  • ve své činnosti by se úřad měl zabývat jednak podněty veřejnosti, ale měl by také sám aktivně vyhledávat weby se škodlivým obsahem a přistupovat ke zjednání nápravy

Byla to patrně částečně také reakce na odpor naší mládeže vůči Jiřímu Paroubkovi před volbami, která se domlouvala po internetu. Policejní zásah a následné zmlácení na CzechTeku 2005 mladí Paroubkovi a Bublanovi hned tak asi nezapomenou. Nicméně pokud jde o autentický dokument, tak se máme v případě vítězství ČSSD ve volbách na co těšit.

Dalším pokusem o cenzuru internetu bylo nedávné schvalování novely zákona o loteriích, který předložili zpravodajové rozpočtového výboru Pavel Svoboda a Jan Farský. Pozměňovací návrh přišel tentokrát od poslankyně KSČM Marty Semelové a to v tomto znění:

Poslankyně Marta Semelová

Pozn. leg. odboru – předložený pozměňovací návrh neobsahuje datum nabytí účinnosti zákona


„ZÁKON

ze dne 2010

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání...

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. VII

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a) zní:

„§2a

Odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků

Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu4a), obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.

4a) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) pro povinnosti vyplývající z § 2a Ministerstvo financí.“.

3. V § 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Právnické osobě nebo fyzické osobě, která poruší povinnost vyplývající z ustanovení § 2a, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.“...

Jak vidno poslankyně Semelová přirazila na rozdíl od ČSSD na 10 milionů. Z datování návrhu je vidět, že ho KSČM měla v rukávě již od minulého roku. Poslanci však byli tentokrát ve střehu. První reagoval poslanec VV Paggio:

"Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se z těch rozbouřených vod zase vrátím zpátky do klidné technické debaty. Jedná se o § 2a v části páté zákona - je to odpovědnost provozovatelů elektronických prostředků, která zde byla již zmíněna v předchozích příspěvcích. Tento odstavec má tři hlavní problémy. A kdo dělal někdy e-marketing, a já jsem ho dělal, tak ví, že je to prostě technicky neproveditelné ze tří důvodů.

Za prvé vyhledávače. My tvrdíme, že ti provozovatelé elektronických prostředků budou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů de facto k hazardu. To bychom ale mohli pokutovat těmi 10 mil. i Google nebo Seznam, protože oni nezajišťují nemožnost připojení, naopak pomohou mi to internetové kasino najít a je to jejich byznys a je to tak v pořádku.

Druhý problém je reklama. Reklama na internetu funguje trochu jinak než ta klasická. Vy prostě na své webové stránce pronajímáte prostor a tam vám v iframu, prostě ve vložených stránkách, vkládají reklamu a vy neovlivníte jakou.

Třetí problém je odpovědnost. Kdo vlastně bude zodpovědný za nemožnost připojení uživatele k hazardu? Ten poskytovatel připojení, to znamená firma UPC, majitel serverů, ten, kdo dělá hostingovou službu, nebo provozovatel webových stránek?

Takže ty tři technické problémy tam jsou. Kromě toho si dovolím odkázat na zprávu Rady pro lidská práva OSN o ochraně svobody názorů a jejího vyjadřování z května 2011, kde je uváděno - cituji: "Požadavky na cenzuru by nikdy neměly být delegovány na soukromou entitu a nikdo by neměl být na internetu odpovědný za obsah, který nevytvořil."

Bohužel tento odstavec předpokládá obojí. Takže já doporučuji kolegům, předpokládám, že pan Farský navrhne rozdělení zákona, abychom pro něj nehlasovali a nechali to zrušené. Děkuji." (Potlesk z řad poslanců VV.)

A druhý poslanec TOP09 Farský:

"...Já bych vás tedy chtěl požádat, abyste přesto, že to v tuto chvíli tak nevypadá, že by to vůbec bylo možné, zvážili skutečnou potřebnost tohoto zákona a hlasovali ve finále tak, aby dnešní Sněmovnu opustil slušný zákon.

Chci na závěr navrhnout, aby v rámci pozměňovacího návrhu, a je to nejen vzhledem k vystoupením mých předřečníků, ale je to zároveň vzhledem k tomu, co zde i zaznělo z úst pana ministra Kalouska, máme v části 4.

a 5. ustanovení, které je jen obtížně vymahatelné, které by spíše přineslo komplikace a které, byť obsahově je potřebné, tak toto technické řešení není tím ideálním, tím šťastným, a proto já budu navrhovat, aby v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem A proběhlo samostatné hlasování o částech 4 a 5 tohoto návrhu týkajícího se internetového sázení a bank.

Děkuji za slovo." (Potlesk zprava.) ***

Jak je již zvykem u našich "objektivních" novinářů, přiřkli zmíněný pozměňovací návrh Farskému, např. Lidovky. Pozměňovací návrh poslankyně Semelové nebyl přijat v poměru 19:63. Hlasovali pro něj pouze tito poslanci:

ČSSD - Antonín Seďa

ODS - Zdeněk Boháč, Jan Florián, Jan Kubata, Aleš Rádl, Pavel Suchánek, Igor Svoják, Boris Šťastný, Vladislav Vilímec, David Vodrážka

KSČM - Petr Braný, Marta Semelová

VV - Michal Babák, Vít Bárta, Jana Drastichová, Otto Chaloupka, Josef Novotný st.

Nezařazení - Stanislav Huml, Kristýna Kočí

Zarážející je to, že nejvíce poslanců hlasujících pro cenzuru (9) bylo s ODS. Neočekávali bychom, že tolik poslanců ze strany, která se představuje jako pravicová, bude podporovat nedemokratické zákony. Naopak poslanci z TOP09-S si zachovali čistý štít a mají naše uznání.

Z výše uvedeného vyplývá, že chceme-li si uchovat naši svobodu musíme neustále činnost našich poslanců sledovat a vyhodnocovat. Další útoky na svobodu internetu můžeme patrně brzy opět očekávat.

Citoyen